Všeobecné obchodné podmienky


Podmienky dodania a zaplatenia tovaru

 

1.     Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť

JGOGROUP, s.r.o., so sídlom Holíčska 3070/3 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05, IČO: 53275195, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 148255/B, v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. JGOGROUP, s.r.o.je platcom DPH. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na internetovej stránke www.jgogroup.skwww.boll.skwww.esen-skv.skwww.master-sport.sk / ďalej len online shop / sídle spoločnosti prípadne vo všetkých pobočkách.

2.     Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude dodávať odberateľovi tovar na základe objednávok odberateľa, pričom evidenciou o dodanom a prevzatom tovaru budú dodacie listy, faktúry. 

3.     Ceny tovaru v online shope sú platné do vypredania zásob a vrátane DPH.

4.     Každá potvrdená objednávka zo strany predávajúceho voči kupujúcemu je považovaná za záväznú.

5.     Pri každej objednávke je nutné byť registrovaný v elektronickom online shope alebo uviesť všetky potrebné údaje kupujúceho (meno a priezvisko alebo názov firmy, fakturačné údaje, adresu pre dodanie tovaru, dostupný telefón, u firiem IČO a DIČ).

6.     Pre zákazníkov s nočnou schránkou alebo dobierkou sa považuje tovar za prevzatý, ak odberateľ neodoslal písomnú reklamáciu o nedodaní tovaru na emailovú adresu, info@jgogroup.sk, A to najneskôr do 10:00 nasledujúceho dňa odo dňa objednania. 

 

7.     Pre náležitosti faktúr platia obchodné zvyklosti bežne používané v tuzemskom obchodnom styku a faktúry musia byť riadnym daňovým dokladom. Faktúru bude platiť kupujúci bankovým prevodom na účet dodávateľa, ktorý je uvedený v záhlaví faktúry. Zaplatením faktúry sa rozumie pripísanie čiastky na účet dodávateľa. Ak bude odberateľ v omeškaní s platením už splatnej faktúry, nie je dodávateľ povinný do úhrady pohľadávky dodať odberateľom objednaný tovar. V prípade dodania tovaru dobierkou, odberateľ platí prepravcovi na základe doručovacieho listu.

 

8.     Vlastnícke právo prechádza na odberateľa až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na odberateľa okamžikom prevzatia tovaru. Prevzatie tovaru odberateľ potvrdí na dodacom liste či faktúre dodávateľa podpisom oprávnenej osoby, prípadne pripojením odtlačku pečiatky odberateľa. Ak nie je iného dojednania, platí, že za odberateľa je oprávnená preberať tovar osoba (ďalej len oprávnená osoba), ktorá u neho na prevádzke, skladu prípadne na inom odberateľom špecifikovanom mieste prevezme tovar za odberateľa a toto prevzatie vyznačí na dodacom liste dodávateľa.
Odberateľ je povinný pri prevzatí tovaru od dodávateľa vykonať množstevné a kvalitatívne kontrolu. Prípadnú reklamáciu dodávky tovaru čo do množstva či zjavných vád je odberateľ povinný uplatniť okamžite pri prevzatí tovaru.
V prípade dodania tovaru dodávateľom do nočnej schránky odberateľa alebo dobierkou, kedy nedochádza k potvrdeniu prevzatia tovaru v čase dodania tohto tovaru odberateľom, si zmluvné strany dohodli, že odberateľ je povinný prípadnú nekompletnosť či poškodenie dodaného tovaru nahlásiť na emailovú adresu info@jgogroup.sk a to najneskôr do 10:00 nasledujúceho dňa odo dňa objednania.
Ak bude odberateľ v omeškaní s úhradou už splatné faktúry, je dodávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej čiastky.

 

Podmienky vrátenia tovaru

1.     Odberateľ má možnosť na vrátenie tovaru v lehote 14 kalendárnych dní od doby nákupu s výnimkou:  

·   Tovar objednaný ako originálny diel na želanie zákazníka nemožno vrátiť.

·   Nemožno vrátiť elektrické diely a tesniace časti motora.

2.     Kupujúci nemôže (podľa § 53, odseku 8) odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

 

 

 

 

 

 

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1.     Kupujúci dáva registráciou v online shope spoločnosti JGOGROUP s.r.o. svoj súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu, v ktorom sú uvedené v registrácii, ako aj v zmluve a údajov o nákupoch tovaru vykonaných registrovaným zákazníkom, na účely plnenia zmluvy, vedenia zmluvnej agendy, zmenu zmluvy, prípadne iné úkony v súvislosti so zmluvou, úkony súvisiace s prieskumom trhu, pre marketing a korešpondenciu, pre potreby zisťovania správania sa zákazníkov na trhu s cieľom skvalitnenia ponuky tovarov a služieb. Spoločnosť JGOGROUP s.r.o. je oprávnená sama alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zaznamenať osobné údaje do elektronickej formy, osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávať, zhromažďovať, usporadúvať, vyhľadávať, prehľadávať, využívať, kombinovať, preskupovať a v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre elektronický online shop osobné údaje poskytovať zmluvným partnerom dodávajúcim tovar. Súhlas sa udeľuje na celý čas trvania registrácie zákazníka v elektronickom online shope a v nevyhnutnom rozsahu aj po jej ukončení.

 

2.     Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa budú spracúvať jeho osobné údaje, je spoločnosť JGOGROUP s.r.o. Spoločnosť JGOGROUP s.r.o. bude spracúvať osobné údaje len na vymedzený účel a len v nevyhnutnej miere a v nevyhnutnom čase.

 

3.     Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti JGOGROUP s.r.o. vyžadovať informácie a podávať námietky a oznámenia podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

4.     Kupujúcim poskytnuté osobné údaje sú prístupné iba prostredníctvom elektronického online shopu a sú chránené heslom prideleným k jeho registrácii.

 

5.     Kupujúci je povinný pri registrácii poskytnúť spoločnosti JGOGROUP s.r.o. pravdivé osobné údaje a sám zodpovedá za ich prípadnú nepravdivosť. Pri zmene niektorého osobného údaja je registrovaný zákazník povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť spoločnosti JGOGROUP s.r.o.

 

6.     Spoločnosť JGOGROUP s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú najmä, ale nie výlučne oneskoreným oznámením zmeny osobných údajov registrovaného zákazníka.

                                                                                                                                                                                                                                                     Platforma riešenia sporov online (RSO):                                                                                                   

      Kompletné informácie a nástroje na riešenie sporov nájdete tu : 

                       Nástroje na riešenie sporov

V Bratislave, dňa 14.4.2021 

Sledujte nás na Facebooku